Алтернативна енергия

Производство на енергия

 Поради повишаващо изхвърляне на вредни емисии в атмосферата Република България разработи Национална стратегия за намаляване вредните емисии изхвърляни в атмосферата, с която се задължава съгласно договора от КИОТО до 2020 година 20% от произведената ел. енергия да бъде от ВЕИ. За тази цел определи развитието на ВЕИ като приоритет и прие преференциални цени при изкупуване на ел. енергия от ВЕИ. В тази връзка „ТОШЕЛ- 92” ЕООД закупи терен в землището на с. Царевец, общ. Мездра, който терен да бъде използван за изграждане на инсталация на производство на ел. енергия от биогаз. Инсталацията ще бъде във взаимодействие със съществуваща ферма за отглеждане на едър рогат добитък.           

      Землището на с. Царевец, общ. Мездра е с голяма площ обработваема земеделска земя вследствие на което се явява като най-изгодно решение за обезпечаване на инсталацията със суровина за производството на биогаз. В близост до инсталацията няма защитени територии и природни забележителности, които да възпрепятстват изграждането на съоръженията. В района има изградена съществуваща инфраструктура благоприятстваща изграждането на инсталацията.        Фирмата има вече действаща ферма, вследствие на което ще бъде използвано вече съществуващата отпадна суровина от фермата. В страни като Германия, Холандия, Дания вече работят десетки подобни инсталации така, че технологията е добре позната и няма данни за отрицателно въздействие върху околната среда и създаване на дискомфорт на населението.